Serwis Samorzędowego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 w Białej Podlaskiej

Ostatnie artykuły

Nawigacja

***


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 10
-> Najnowszy użytkownik: irena bednarek

Nawigacja

Edukacja przedszkolna w Austrii

Austria jest republika federacyjna o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Składa się z 9 krajów związkowych (landów), posiadających pełną niezależność ustawodawczą , prawną i administracyjną. Językiem urzędowym obowiązującym na terenie całego kraju jest język niemiecki. Funkcje głowy państwa pełni prezydent federalny, natomiast organami władzy ustawodawczej są Rada Krajowa i Rada Federalna. W skład rządu wchodzą: kanclerz federalny, wicekanclerz i ministrowie federalni. Każdy land ma swoją własną konstytucję, parlament i rząd.
Państwo sprawuje kontrolę nad system zarządzania szkolnictwem, przy jednoczesnym dostosowaniu go do federalnej struktury poszczególnych landów. Oświata na szczeblu państwowym kierowana jest przez: Federalne Ministerstwo Edukacji, Sztuk Pięknych i Sportu oraz Federalne Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych. Decyzje podejmowane przez te dwa organy są jednolite dla całej Federacji.
Obowiązek szkolny obejmuje w Austrii wszystkie dzieci, bez względu na narodowość, przebywające w tym kraju na stałe. A rozpoczyna się 1 września w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i trwa do 15 r.ż. Edukacja przedszkolna - przeznaczona dla dzieci od 3 do 6 r.ż - nie jest obowiązkowa. Tą formą opieką objętych jest ponad 90% procent dzieci.
Tradycyjne przedszkole Austriackie nasi nazwę Kindergarden - co oznacza - ogród dziecięcy. 75% działających obecnie na terenie Federacji ogródków dziecięcych, to placówki publiczne utrzymywane przez gminy pozostałe otwierane są i finansowane z funduszy federacji lub landów. Rząd federalny dotuje od 50% do 98% kosztów utrzymania placówek, w zależności od dochodów danej gminy.
Stowarzyszenia, kościoły lub zakony prowadzą również prywatne ogródki dziecięce. Otrzymują one na tę działalność dotacje od landów na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem kadry i wydatkami ogólnymi. Wysokość tych dotacji jest ustalana arbitralnie lub na podstawie ustawy o ogródkach dziecięcych. Inne niż wymienione wyżej organy prowadzące prywatne przedszkola nie otrzymują żadnych dotacji. Istnieją ogródki dziecięce bezpłatne, jednak w większości rodzice ponoszą opłaty różnicowane w zależności od dochodów danej rodziny. Opłaty różnicuje się także w prywatnych ośrodkach. ( w mieście Lustneau opłata za przedszkole wynosiła w 2003r. 20 euro)

Edukacja przedszkolna w Austrii za główny cel stawia sobie wszechstronny rozwój osobowości dziecka, a także przygotowanie go do nauki w szkole. Cel powyższy realizowany jest poprzez:

 • łączenie dzieci w małe grupy - do 20 dzieci w grupie tradycyjnej, do 16 dzieci w grupie integracyjnej
 • z każą grupą dzieci pracuje jednocześnie 2 nauczycieli
 • nie zawsze dzieci podzielone są na grupy wiekowe
 • przedszkola są małe 2 - 3 oddziałowe
 • w codziennych zajęciach dominuje spontaniczna zabawa
 • dzieci poznają świat wielozmysłowo
 • dzieci uczestniczą w zorganizowanych zabawach
 • w placówkach dostępne są różnorodne pomoce i materiały
 • dzieciom daje się szansę zdobycia odpowiedniego doświadczenia i umiejętności dzięki przemyślanemu doborowi zajęć
 • dzieci w codziennych zajęciach nie są poddawane presji czasu czy osiągnięć
 • w ogródkach dziecięcych oprócz sal zajęć są także pracownie plastyczne, techniczno-stolarskie, sale gimnastyczne, sale do zajęć rytmiczno-ruchowych
 • dzieci nie korzystają z żadnych podręczników
 • zajęcia zaplanowane nie muszą być realizowane z całą grupą jednocześnie, ponieważ jest w każdej sali dwóch opiekunów, więc dzieci można podzielić na mniejsze grupy i w innej sali prowadzić z nimi wspomniane zajęcia
 • kładzie się w toku pracy z dziećmi duży naciska na ich pracę kreatywną, samodzielną nie zaś odtwórczą
 • dużo czasu poświęca się zajęciom , które ułatwiają proces rozumienia mowy (głównie odnosi się to do dzieci obcokrajowców)
 • dzieci poznają specyfikę różnych kultur, religii (zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych prowadzonych przez związki wyznaniowe)
 • bardzo dużą uwagę zwraca się na rozwój emocjonalny i moralny dzieci
 • nie ma ram czasowych na nauczenie dzieci jakiś umiejętności.

Ogródki dziecięce nie pełnią funkcji dydaktycznej tylko opiekuńczo-wychowawczą (dzieci nie są uczone tam pisania i czytania). Niektóre placówki współpracują z np. Domami dla osób starszych organizują wspólne spotkania na które dzieci przygotowują piosenki, upominki, natomiast pensjonariusze poczęstunek. W przedszkolach austriackich grupy funkcjonują w systemie całodziennym (od 7 do 19) lub przedpołudniowym (od 7 do 12). W południe zapewniony jest dzieciom obiad (dzieci muzułmańskie dostają posiłki zgodne ze swoją religią). W placówkach nie ma kuchni, obiady przywożone są z np. Ośrodków dla osób starszych. Śniadania dzieci przynoszą z domu lub ustalane są dyżury tak aby każdego dnia rodzice innego dziecka przygotowywali posiłek dla całej grupy). Jak najwięcej czynności związanych z przygotowaniem jedzenia dzieci wykonują samodzielnie (ułatwiają to odpowiednio dostosowane pomieszczenia kuchenne), łącznie ze zmywaniem naczyń. Dzieci najmłodsze w godzinach poobiednich mogą także spać. Nie ma odgórnie ustalonych godzin odbioru dzieci z przedszkola rodzice mogą to uczynić w dowolnym czasie.
Wiele ogródków dziecięcych czynnych jest przez cały rok , bez przerwy wakacyjnej. Personel ogródków dziecięcych kształcony jest w szkołach na poziomie średnim wyższym (licencjaty) lub na poziomie ponadśrednim (w Kolleg). w programie dwu letnich Kolleg jest bardzo dużo godzin praktyk zawodowych. Osoby pracujące w przedszkolach nie maja statusu nauczycieli. Tygodniowo spędzają w pracy 40 godz., z czego 10 poświęcanych jest na inne zajęcia niż praca z dziećmi (zebrania, uroczystości z udziałem rodziców, przygotowanie się do zajęć, zakupy). W mieście Lustenau (Land Vorarlbeger) nie prowadzi się zapisów w dziennikach. Na każdy tydzień cała placówka przyjmuje jedno hasło - temat np. czerwony, we wszystkich grupach i podczas wszystkich zajęć realizuje się tematykę zawierającą się w tym ogólnym temacie. Jeden raz w tygodniu wszyscy pracownicy zbierają się aby omówić bieżące problemy i ustalić dalszy tok pracy.>br> Dzieci, które w wieku 6 lat nie osiągnęły dojrzałości szkolnej, kierowane są do klas przedszkolnych. Decyzja o skierowaniu na roczne kształcenie przedszkolne, podejmowana jest na podstawie określenia poziomu dojrzałości szkolnej, odbywającego się podczas zapisów dziecka do szkoły. Dyrektor szkoły na podstawie prostych sprawdzianów ocenia poziom dojrzałości. Do klasy przedszkolnej mogą zostać przeniesione również dzieci w toku nauki w 1 klasie. Decyzję o przeniesieniu takich dzieci podejmuje się do 31 grudnia.
Roczne kształcenie jest integralną częścią systemu edukacyjnego. Poprzedza ono naukę w szkole podstawowej i ma na celu wspieranie rozwoju dziecka, które nie jest jeszcze dostatecznie dojrzałe aby podjąć naukę w szkole, ale osiągnęło już wiek dojrzałości szkolnej.
Klasy przedszkolne liczą co najmniej 10 dzieci, jeżeli dzieci jest mniej tworzona jest wtedy grupa przedszkolna. Klasy realizują tygodniowo 20 godzin dydaktycznych, grupy od 8 do 10 jednostek lekcyjnych.
W wymiarze 20 godzin realizowane są następujące przedmioty:
 • przekaz wiedzy praktycznej, elementów historii lokalnej, geografii i biologii
 • bezpieczeństwo drogowe
 • język i wypowiedzi ustne
 • początki matematyki
 • śpiew i muzyka
 • ćwiczenia rytmiczne
 • zajęcia artystyczne
 • prace ręczne
 • wychowanie fizyczne
 • gry i zabawy.

W klasie (grupie) przedszkolnej nie ma ocen, jedynym świadectwem uczęszczania jest biuletyn roczny.

Oświata austriacka jako podstawowe zadania w procesie całej edukacji przyjęła: rozwijanie talentów i potencjalnych zdolności dzieci i młodzieży z zachowaniem wartości etycznych, religijnych i społecznych. Kształcenie i wychowanie oparte zostało na szacunku do prawdy, dobra i piękna. Uczniowie wyposażeni powinni zostać w wiedzę i umiejętności potrzebne im w przyszłym życiu i pracy, mają również nauczyć się jak w przyszłości z własnej inicjatywy zdobywać i poszerzać swoją wiedzę.

Bibliografia:

 1. Kucyper A. (red.) Nauczyciel i szkoła Nr 3-4 (24-25) Mysłowice 2004, Górnosiląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda w Mysłowicach
 2. Maziuńska M., Polityka edukacyjna UE, WSiP Warszawa 2004
 3. Struktury systemu kształcenia ogólnego i zawodowego, przygotowane przez EURYDICE Europejską Sieć Informacji o Edukacji i CEDEFOP Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Komisja Europejska DG XII i Edukacja Kształcenie i Młodzież, Warszawa 1998

Justyna Prokocka

Wygenerowano w sekund: 0.10
5,464,882 unikalne wizyty